Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:25:00
Ondan sonrasýný biliyorsunuz.
:25:06
Onun binalarýndan
birinde buldum kendimi.

:25:14
Ýyi hikaye deðil mi?
:25:17
Ama hiç bir þey aþaðýlanma ve
biraz kaybýndan daha fazla acýtmaz.

:25:27
Yüzlerce iþçim oldu.
:25:34
Anlamaya çalýþýn.
:25:40
Neye yazýldým böyle. Anlamaya çalýþýyorum.
:25:45
Þimdi deðil. Çünkü mantýklý deðil.
:25:50
Sadece bir iþe baþla ve bit.
:25:55
Söz veriyorum.
Vereceksin.

:25:58
Evet doðru.
:26:05
Bu motelde müþteriler mi var?
:26:09
Evdeymiþsin gibi takýl.
:26:14
Bizden haber alacaksýn.
:26:21
Göremiyoruz.
Ne diyorsun?

:26:23
Bir saattir buradayým.
:26:27
Kimse görmemiþ.
:26:58
Merhaba...
:26:59
Bay Macha ben el sýkýþmam.

Önceki.
sonraki.