Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:27:02
Gelin yürüyelim.
:27:08
Anlýyorum ki bizim için iþ yapacaksýnýz.
:27:12
Biraz konuþsak iyi olur.
:27:14
Aldýðýnýz iþin ne olduðunu anlayýn.
:27:17
Evet evet anlýyorum.
:27:24
Size inanýyoruz.
:27:29
Bazý sorunlarýnýz varmýþ galiba.
:27:32
Hayýr hayýr...
:27:35
Halk tarafýndan duyulmayý
sevmeyiz bay Macha

:27:36
Ben de sevmem. Sizi
hayal kýrýklýðýna uðratmam.

:28:06
Demek anlaþtýk.
:28:11
Daha fazla zaman yok. Ya da ikinci bir þans.
:28:18
Açýkçasý Bay Gold ile iþ yapmak isteyen
insan sayýsýnda bir kýsýtlama yok.

:28:24
Ýyi günler.

Önceki.
sonraki.