Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:28:06
Demek anlaþtýk.
:28:11
Daha fazla zaman yok. Ya da ikinci bir þans.
:28:18
Açýkçasý Bay Gold ile iþ yapmak isteyen
insan sayýsýnda bir kýsýtlama yok.

:28:24
Ýyi günler.
:29:10
Ýþte paran. Þimdi ne olacak?
Otur biraz.

:29:24
Ne kadar zaman ve kimle
yaptýn bilmemiz gerek.

:29:27
Neden?
Neden mi?

:29:30
Biz soruyoruz sorularý.
:29:40
Ýçerde iki seçim var.
:29:42
Ya gideceksin, ya 7 yýl yalnýzsýn.
:29:47
Ben yalnýz kalmayý seçtim.
:29:57
Günde 20 saat,

Önceki.
sonraki.