Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:30:00
Ýki rakiple kaldým.
:30:02
Benim hatýrlayamayacaðýmdan
uzun süredir ordaydýlar.

:30:04
Biri satranç ustasý diðer, hile ustasý.
:30:08
Birbirimizi hiç görmedik ama...
:30:10
Birbirimiz hakkýnda çok þey öðrendik.
:30:13
Araba sürerlerdi.
:30:24
O zaman satrancý öðrendim.
:30:31
Teoretik astral fizik kurallarýný öðrendim.
:30:34
Kuantum mekaniðinin matematiðini.
:30:37
Ve de hile için kullandým.
:30:41
Hücreler arasý gidip geliyordu kitaplar.
:30:45
Ve de kombinasyon.
:30:49
Bu çocuklar diðerinin yerleri için oynuyordu.
:30:58
Düþünüyorlardý. Hem de çok.
:31:03
Ben de zekiydim.
:31:06
Anladým ki farklý sýnýflardaydýlar.
:31:08
Hileleri çok üstündü.
:31:11
En büyük hileyi ve oyunu
yaratmaktý amaçlarý.

:31:15
Daha hýzlý olsa daha büyük olurdu.
:31:19
Bir formül buldular sanýrým.
:31:23
Kesin kazanmak için bir formül.
:31:25
Artýk derinliðini anlayabiliyordum.
:31:28
Gerçek olduðuna inancým da vardý.
:31:30
Onlara inandým.
:31:33
Baþka da bir þey yoktu zaten.
:31:36
Anlarýnýn geldiðini düþündüler.
:31:39
Hücrelerini terk etme zamanlarý gelmiþti.
:31:42
Kaçýþ bahsedilmemiþti bile.
:31:45
Ama þüphem yoktu. Ýstedikleri
zaman yapabilirlerdi.

:31:54
Bu beni delirtti.
Lanet olasýcalar.

:31:57
Hep birlikte gidecekti.
Bana eþlik edeceklerdi.

:31:59
Bizimle geliyorsun Jake.

Önceki.
sonraki.