Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:31:03
Ben de zekiydim.
:31:06
Anladým ki farklý sýnýflardaydýlar.
:31:08
Hileleri çok üstündü.
:31:11
En büyük hileyi ve oyunu
yaratmaktý amaçlarý.

:31:15
Daha hýzlý olsa daha büyük olurdu.
:31:19
Bir formül buldular sanýrým.
:31:23
Kesin kazanmak için bir formül.
:31:25
Artýk derinliðini anlayabiliyordum.
:31:28
Gerçek olduðuna inancým da vardý.
:31:30
Onlara inandým.
:31:33
Baþka da bir þey yoktu zaten.
:31:36
Anlarýnýn geldiðini düþündüler.
:31:39
Hücrelerini terk etme zamanlarý gelmiþti.
:31:42
Kaçýþ bahsedilmemiþti bile.
:31:45
Ama þüphem yoktu. Ýstedikleri
zaman yapabilirlerdi.

:31:54
Bu beni delirtti.
Lanet olasýcalar.

:31:57
Hep birlikte gidecekti.
Bana eþlik edeceklerdi.

:31:59
Bizimle geliyorsun Jake.
:32:01
Onlara güvendim. Ama yanýldým.
:32:05
Sonraki gün iz býrakmadan gittiler.
:32:09
Otoriteler aradýlar ama
hiç bir delil bulamadýlar

:32:13
Buharlaþmýþ gibiydiler.
:32:16
Þah
:32:19
Ýki yýl sonra býrakýldým.
:32:21
Ama o ikisi benim
hakkýmda her þeyi biliyordu.

:32:24
Her þeyi.
:32:27
Bütün sýrlarýmý. Ne kadar param olduðunu.
:32:30
Nerde sakladýðýmý.
:32:32
Lanet olasýcalar temizlemiþti beni.
:32:33
Bir çift çorap bile býrakmadýlar.
:32:37
Birinci kural.
:32:39
Daha zeki olmanýn tek yolu
daha zeki bir rakiple oynamak.

:32:45
Formüllerini denedim.
:32:48
Ve iþe yaradý.
:32:50
Gerçekten iþe yaradý.
:32:53
Ama artýk bir iþe yaramýyor deðil mi?
:32:58
Þah mat

Önceki.
sonraki.