Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:32:01
Onlara güvendim. Ama yanýldým.
:32:05
Sonraki gün iz býrakmadan gittiler.
:32:09
Otoriteler aradýlar ama
hiç bir delil bulamadýlar

:32:13
Buharlaþmýþ gibiydiler.
:32:16
Þah
:32:19
Ýki yýl sonra býrakýldým.
:32:21
Ama o ikisi benim
hakkýmda her þeyi biliyordu.

:32:24
Her þeyi.
:32:27
Bütün sýrlarýmý. Ne kadar param olduðunu.
:32:30
Nerde sakladýðýmý.
:32:32
Lanet olasýcalar temizlemiþti beni.
:32:33
Bir çift çorap bile býrakmadýlar.
:32:37
Birinci kural.
:32:39
Daha zeki olmanýn tek yolu
daha zeki bir rakiple oynamak.

:32:45
Formüllerini denedim.
:32:48
Ve iþe yaradý.
:32:50
Gerçekten iþe yaradý.
:32:53
Ama artýk bir iþe yaramýyor deðil mi?
:32:58
Þah mat
:33:01
Adresleri ver.
:33:09
Daha zeki olmanýn tek yolu
daha zeki bir rakiple oynamak.

:33:22
Neden bunu yapýyorlar?
:33:26
Beni temizlemeyebilirler.
Benim acý çekmemi istiyorlar.

:33:33
Lanet olasýcalar bana ödetiyorlar.
:33:35
Kendi acým için ödetiyorlar.
:33:39
Ve duyduðum en radikal konsept bu.
:33:43
Her düþündüðümde bir tarafým ölüyor.
:33:47
Bu son sefer diyorum.
:33:52
Parça parça gidiyor.
:33:55
Bu kadarýna dayanamayacaðým.
:33:58
Bir zayýflýk buldular.

Önceki.
sonraki.