Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:33:01
Adresleri ver.
:33:09
Daha zeki olmanýn tek yolu
daha zeki bir rakiple oynamak.

:33:22
Neden bunu yapýyorlar?
:33:26
Beni temizlemeyebilirler.
Benim acý çekmemi istiyorlar.

:33:33
Lanet olasýcalar bana ödetiyorlar.
:33:35
Kendi acým için ödetiyorlar.
:33:39
Ve duyduðum en radikal konsept bu.
:33:43
Her düþündüðümde bir tarafým ölüyor.
:33:47
Bu son sefer diyorum.
:33:52
Parça parça gidiyor.
:33:55
Bu kadarýna dayanamayacaðým.
:33:58
Bir zayýflýk buldular.
:34:03
Baðladýlar ve tabuta attýlar beni.
:34:09
Ýyi iþ.
:34:11
Sokun bakalým kanýyor mu?
:34:15
Þah mat.
:34:16
Bu oyunda çok iyisiniz bay Green.
:34:20
Sýkýþtým.
:34:25
Cehennem ve zor bir yer
arasýnda sýkýþtým kaldým.

:34:30
Yokmuþ gibi
:34:34
Biraz huzur bulacaðým tek yer burasý.
:34:43
Neredesin?
:34:45
Yaþlý kadýnýn evinde.
:34:46
Aldý mý?
:34:47
Tabi ki alamadý. Kalbi atmýyor nerdeyse.
:34:51
Bu nerden bulacak o kadar parayý.
Borcu var.

:34:55
Mobilya var mý?
Hayýr.


Önceki.
sonraki.