Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:34:03
Baðladýlar ve tabuta attýlar beni.
:34:09
Ýyi iþ.
:34:11
Sokun bakalým kanýyor mu?
:34:15
Þah mat.
:34:16
Bu oyunda çok iyisiniz bay Green.
:34:20
Sýkýþtým.
:34:25
Cehennem ve zor bir yer
arasýnda sýkýþtým kaldým.

:34:30
Yokmuþ gibi
:34:34
Biraz huzur bulacaðým tek yer burasý.
:34:43
Neredesin?
:34:45
Yaþlý kadýnýn evinde.
:34:46
Aldý mý?
:34:47
Tabi ki alamadý. Kalbi atmýyor nerdeyse.
:34:51
Bu nerden bulacak o kadar parayý.
Borcu var.

:34:55
Mobilya var mý?
Hayýr.

:35:00
Köpeði al.
:35:02
Köpeði almýyorum.
:35:05
O zaman TV'yi al.
Ne?

:35:07
Gel o zaman buraya.
:35:08
Gece nasýl uyuyorsun?
:35:12
Nasýl gitti?
:35:14
Adama sor.
:35:18
Neyse kalsýn.
:35:30
Zaman geldi. Gidelim.
:35:41
Bay Green. Bakýn.
:35:45
Yaþlý kadýn oldu mu?
:35:48
Horowitz'den bir þey alabildin mi?
:35:49
Hayýr.
Neden?

:35:53
Çünkü yok dedi.
:35:54
Bak...
:35:56
O öder ya da sen.
:35:58
Ben öderdim.
Zekilik taslama.


Önceki.
sonraki.