Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:42:02
O kadar uzak deðil ya.
:42:06
Macha bize tuzak kurdu.
:42:07
Ve sen de uyudun mu?
:42:09
Neden bunun olacaðýný göremedin, þiþko?
:42:12
Merdivenlerden gitmeliydik.
:42:15
Ona geri vermeliyiz
ama. Tetiði çekmeyelim.

:42:19
Kes sesini!
:42:21
Biz de yapabilirdik deðil mi?
:42:24
Þimdi deðil.
:42:26
Kal burada diyorum sana!
:42:27
Lor’dan kurtulalým.
:42:29
Sonuçlarý olacaktýr.
:42:34
Sonuçlarýndan korkuyor
gibi görünüyor muyum?

:42:38
Merdivenlerden gidiyorum.
Bir yere gitmiyorsun.

:42:42
Bak bana!
:42:44
Korkuyorum mu sanýyorsun.
:42:46
Kes!
:42:48
Geri geri!
:42:50
Bir kere daha konuþma sakýn!
:42:52
Lanet kafaný uçururum.
:42:54
Lanet olasý sonuçlar!
:42:56
Lanet olasý hepsi!
:42:59
Hepsine lanet olsun!
:43:02
Korkmuyor muyum?
Hayýr.

:43:02
Anlýyor musun beni?
:43:10
Neler oluyor?
:43:15
buradayýz.
:43:17
Ordalar.
:43:18
Ne kadar?
6 adam.

:43:20
Yan odadayýz.
:43:22
Yan odada anlaþma yapacaðýz.
:43:26
Bizde...
:43:28
10 dakika var.
:43:30
10 dakika
:43:31
O sarý itlere güvenme sakýn.
:43:33
Kimseye güvenmem ben.

Önceki.
sonraki.