Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:47:03
Uyanýn Bay Green.
:47:10
Þah mat
:47:14
Nasýl?
:47:16
Ne nasýl?
:47:18
Seni hayatta býraktýk, bana anlatabilirsin.
:47:21
Nasýl kazanmaya devam edebiliyorsun?
:47:22
Çok basit.
:47:24
Sen zor iþi yapýyorsun.
:47:26
Ben sadece tamamlýyorum.
:47:31
Benim için sanat sana parçalar beslemek.
:47:34
O parçalarý aldýðýna seni inandýrmak.
:47:38
Sonunda kendi oyunum oluyor.
:47:41
Her hilede bir rakip vardýr ve bir kurban.
:47:45
Kontrol ondaymýþ gibi hissettikçe.
:47:48
Aslýnda daha az kontrolü olur.
:47:51
Sonunda yenilir.
:47:56
Demek... formülün var.
:47:59
Formülün derinliði sonsuz
ve uygulamalarý çok fazla.

:48:02
Ama aslýnda basit.
:48:04
Ve tutarlý.
:48:06
Herhangi bir bahis ya
da oyunun birinci kuralý.

:48:09
Zeki olmanýn tek yolu daha
zeki bir rakiple oynamak.

:48:11
Ýkinci kural
:48:12
Oyun daha sofistike olunca.
:48:15
Rakip de daha sofistike olur.
:48:18
Rakip çok iyiyse.
:48:20
Kurbaný kontrol altýna al.
:48:25
Çevreyi düþün ve kontrol etmek kolaylaþsýn.
:48:29
Zayýflýklarýný bul.
:48:31
Ve istediklerini onlara sun.
:48:37
Þah
:48:38
Rakip, kurbanýnýn dikkatini daðýtýr
:48:41
yanlýþ varsayýmlarla.
:48:48
Þah
:48:52
Yýlan kelimesi geldi aklýma.
:48:53
Öyle.
:48:56
Bir yýlanla oynadýkça zekileþirsin.
:48:59
hile daha büyük olunca,
ve daha eski olunca.


Önceki.
sonraki.