Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:50:11
Ýki dakika.
:50:17
Ýyi misin?
:50:18
Olabildiðince çabuk çýk Jack
:50:21
Birini konuþturmak için çok derini kazdým.
:50:23
Son kaynaktý.
:50:26
Son kaynak...
:50:27
Hiç bir köpekbalýðýnýn girmeyeceði yer.
:50:29
Senin sesin... girecek.
:50:32
Her adýmý attým ama dokunmadý.
Gold?

:50:36
Evet...
:50:37
Esas Gold
:50:41
Bay belirsiz
:50:45
Bay gizem
:50:49
Çýk oradan.
:50:52
Çýk oradan Jake
:50:54
Kime Gold'u huzursuz edip yaþayamaz.
:50:58
Arkadaþýz diye söylüyorum.
:51:01
Bir sorun olacak.
:51:05
Gold öðrenirse kötü þeyler olacak.
:51:06
Kimse Gold'u görmez.
:51:09
Gold her þeyi görür ama.
:51:12
Duman sinyali diyor ki.
:51:14
Kýzgýn kurþun gibi kaç ondan.
:51:17
Arkadaþýn çýksýn oradan.
:51:20
Jake, çýk oradan.
:51:22
Çýk oradan.
:51:23
Çýk oradan!
:51:44
Yarýn yarýn diyip durdu.
Gelmeyecek deðil mi?

:51:53
Isýnýyor.
:51:56
Oynayayým mý?
:51:58
Þov zamaný.

Önceki.
sonraki.