Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:51:01
Bir sorun olacak.
:51:05
Gold öðrenirse kötü þeyler olacak.
:51:06
Kimse Gold'u görmez.
:51:09
Gold her þeyi görür ama.
:51:12
Duman sinyali diyor ki.
:51:14
Kýzgýn kurþun gibi kaç ondan.
:51:17
Arkadaþýn çýksýn oradan.
:51:20
Jake, çýk oradan.
:51:22
Çýk oradan.
:51:23
Çýk oradan!
:51:44
Yarýn yarýn diyip durdu.
Gelmeyecek deðil mi?

:51:53
Isýnýyor.
:51:56
Oynayayým mý?
:51:58
Þov zamaný.
:52:05
Plan deðiþikliði.
:52:08
Neler geldiðini gör.
:52:10
Bay Green'e ver.
:52:17
Bay Green
:52:19
Vurun benim için.
:52:23
Þu aptalý deðil.
:52:25
Sadece arkadakini
:52:28
Ben vurmam.
:52:31
Bazen ufak bir ses, bir
numarayý düþünmeni söyler.

:52:34
Söyledim sana Avi.
:52:36
Ne olursa olacak.
:52:41
Bak sadece sýkacaksýn. Diþ macunu gibi.
:52:47
Lanet olasý.
:52:49
Önündekini göremiyorsun.
:52:52
Soðuk ol.
:52:56
Bize hala güvenmiyor musun?
:52:59
Vurmalýsýn. Borç ödenmeli.

Önceki.
sonraki.