Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:55:00
Git amcana soðuk bir þeyler getir.
:55:11
Battý her þey deðil mi?
:55:13
Ýþler kendi kendine çözülür.
:55:16
O iyi mi?
:55:18
Onun için endiþelenme, kendine bak sadece.
:55:24
Bay Green... nasýl anlatacaðýmý bilmiyorum.
:55:27
Ýlk sonuçlar yanlýþ olmalý.
:55:35
Bu hata için çok özür dilerim.
:56:01
Müþterilerimizi dikkatli seçmeliyiz.
:56:11
Senle ilgili bir þey var.
:56:13
Henüz bilmediðin.
:56:16
Reddettiðin bir þey.
:56:18
Bununla ilgili bir þey yapmak
için çok geç olana kadar var olan.

:56:29
Sabah kalmanýn tek nedeni bu.
:56:33
Ve tek lanet patronuna
katlanmanýn tek nedeni bu.

:56:37
Kan, ter ve göz yaþlarýna.
:56:40
Çünkü insanlar bilir...
:56:43
Ne kadar iyi... cömert,
ve zeki olduðunuzu bilirler

:56:51
Ama kendi yerlerinde özeldirler.
:56:55
Bizler kendimize müptelayýz.
:56:59
Hepimiz arkadan pohpohlanmak isteriz.

Önceki.
sonraki.