Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:56:01
Müþterilerimizi dikkatli seçmeliyiz.
:56:11
Senle ilgili bir þey var.
:56:13
Henüz bilmediðin.
:56:16
Reddettiðin bir þey.
:56:18
Bununla ilgili bir þey yapmak
için çok geç olana kadar var olan.

:56:29
Sabah kalmanýn tek nedeni bu.
:56:33
Ve tek lanet patronuna
katlanmanýn tek nedeni bu.

:56:37
Kan, ter ve göz yaþlarýna.
:56:40
Çünkü insanlar bilir...
:56:43
Ne kadar iyi... cömert,
ve zeki olduðunuzu bilirler

:56:51
Ama kendi yerlerinde özeldirler.
:56:55
Bizler kendimize müptelayýz.
:56:59
Hepimiz arkadan pohpohlanmak isteriz.
:57:03
Ve de altýn saati.
:57:07
Kurdeleli zeki çocuða bak.
:57:10
Ödülü elinde.
:57:12
Parla lanet olasý deli elmas.
:57:15
Bizler maymunuz.
:57:17
Elbiseler içindeki fareler.
:57:20
Diðerlerinin onayýný bekleyen.
:57:23
Eðer bunu bilsek.
:57:25
Bunu yapmýyor olurduk.
:57:26
Biri bunu bizden saklýyor.
:57:30
Ve... ikinci þansýn olsa.
:57:33
Sorardýn....
Niye?

:57:35
Neden niye?
:57:36
Neden hala hayattayým?
:57:38
Neden paramý aldýnýz?
:57:40
Ne bilmek istiyorsunuz?
:57:44
Benim neyi bilmemi istiyorsunuz?
:57:45
Yakýnda anlayacaksýn.
:57:51
Bizimkiler bilgi kazýyordu.
:57:53
Ve bir kaç konuþma
arasýnda. Bir isim duydular.

:57:57
Green
:57:59
Evet Jake Green.

Önceki.
sonraki.