Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:57:03
Ve de altýn saati.
:57:07
Kurdeleli zeki çocuða bak.
:57:10
Ödülü elinde.
:57:12
Parla lanet olasý deli elmas.
:57:15
Bizler maymunuz.
:57:17
Elbiseler içindeki fareler.
:57:20
Diðerlerinin onayýný bekleyen.
:57:23
Eðer bunu bilsek.
:57:25
Bunu yapmýyor olurduk.
:57:26
Biri bunu bizden saklýyor.
:57:30
Ve... ikinci þansýn olsa.
:57:33
Sorardýn....
Niye?

:57:35
Neden niye?
:57:36
Neden hala hayattayým?
:57:38
Neden paramý aldýnýz?
:57:40
Ne bilmek istiyorsunuz?
:57:44
Benim neyi bilmemi istiyorsunuz?
:57:45
Yakýnda anlayacaksýn.
:57:51
Bizimkiler bilgi kazýyordu.
:57:53
Ve bir kaç konuþma
arasýnda. Bir isim duydular.

:57:57
Green
:57:59
Evet Jake Green.
:58:01
Devam et.
:58:02
Kardeþi için çalýþýyorum.
:58:04
Evet
:58:05
Bir kaç fýrsatçý.
:58:06
Kardeþini arýyor.
:58:10
Tamam özür olmasýn.
Yeteri kadar adam topla.

:58:19
Zamaný gelmiþti.
:58:25
Ýþte bu.
:58:27
Sýkýlmaya baþladým ama.
:58:31
Yüzsenize.
:58:32
Komik oldu.
:58:37
10 saniye rekorumuz
var. Gel katýl da geç bizi.

:58:44
Üst katta kozlarýmýzý paylaþalým.
Ben olsam yapmazdým.

:58:49
Neden Avi?
:58:51
Biz niye yukarda kadeh
kaldýracaðýmýza buradayýz sanýyorsun.

:58:55
Pis þampiyonu mu izleyeceðiz?
:58:59
Ne kadar sürer ki 4 kahve
ve biraz pizza almak?


Önceki.
sonraki.