Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:59:08
Ýþte böyle.
:59:58
Sen anlat patrona.
1:00:01
Neden ben?
Çünkü sen pizza sipariþi verdin.

1:00:18
Bu sefer neler olduðunu anlatacaksýnýz.
1:00:20
Ýki þekerli deðil mi?
1:00:22
Çayý alýrým ben.
1:00:25
Teþekkürler bu iyi.
1:00:30
Bize gerçeði anlatmadýnýz
deðil mi Bay Green?

1:00:34
Macha'yý bir þekilde üzmeli.
1:00:36
O yüzden binalarýndan
birine karýþtýrdým olayý.

1:00:44
Size esas olaný hatýrlatmamýzý ister misiniz?
1:00:49
Hapisten çýktýðýnda seni bekliyorlardý.
1:00:52
Macha'nýn hatasýydý.
1:00:53
Yanlýþ yaptý.
1:00:54
Artýk onun için çalýþmýyorlardý.
1:00:56
Onlar da.
Seni gelip görelim dedik.

1:00:58
Ama aslýnda...
Taziyetimizi belirtelim dedik.
Lanet olasý kafanýn arkasýnda.


Önceki.
sonraki.