Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:00:01
Neden ben?
Çünkü sen pizza sipariþi verdin.

1:00:18
Bu sefer neler olduðunu anlatacaksýnýz.
1:00:20
Ýki þekerli deðil mi?
1:00:22
Çayý alýrým ben.
1:00:25
Teþekkürler bu iyi.
1:00:30
Bize gerçeði anlatmadýnýz
deðil mi Bay Green?

1:00:34
Macha'yý bir þekilde üzmeli.
1:00:36
O yüzden binalarýndan
birine karýþtýrdým olayý.

1:00:44
Size esas olaný hatýrlatmamýzý ister misiniz?
1:00:49
Hapisten çýktýðýnda seni bekliyorlardý.
1:00:52
Macha'nýn hatasýydý.
1:00:53
Yanlýþ yaptý.
1:00:54
Artýk onun için çalýþmýyorlardý.
1:00:56
Onlar da.
Seni gelip görelim dedik.

1:00:58
Ama aslýnda...
Taziyetimizi belirtelim dedik.
Lanet olasý kafanýn arkasýnda.

1:01:04
Onlara ret edemeyecekleri bir teklif yaptýn.
1:01:06
Kimse kendisine para
kazandýracak bir adamý öldürmez.

1:01:08
Onlara sana getirecekleri paranýn
ayda yüzde üç verecektin.

1:01:13
Ufak kazançlý iþler için paraya ihtiyacýn
vardý, ki içerde ayarlamýþtýn bunlarý.

1:01:17
Ama... yasal ya da yasadýþý
kazanabilecekleri en büyük miktarda
paraydý bu. Onlarda dedi ki.

1:01:23
Ben varým.
1:01:24
Sonra.
1:01:26
Parasýný geri aldý.
1:01:27
Yüzde üçün.
1:01:29
Kimse
Para kazandýran birini öldürmez.

1:01:31
Her zaman yatýrýmýný koru.
1:01:33
Sana ayda yüzde dört veririm.
1:01:35
Sadece bizim aramýzda deðil mi Jake?
1:01:37
Tabi ki.
1:01:38
Sonraki anlaþma...
1:01:40
Bu sefer hepsi vardý.
1:01:41
Sana ayda yüzde dört veririm.
1:01:43
Ýki yýlda.
1:01:45
Hep çalýþtý. Saat gibi aynen.
1:01:48
Ama anlaþma yoktu.
1:01:49
Birinden alýp parayý. Diðerine veriyordun.
1:01:52
Artý yüzde dört.
1:01:54
Ýþte yüzde dört.
1:01:55
Aç gözlü deðildin.
1:01:58
Yavaþ ve güzel gidiyordun.

Önceki.
sonraki.