Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:01:04
Onlara ret edemeyecekleri bir teklif yaptýn.
1:01:06
Kimse kendisine para
kazandýracak bir adamý öldürmez.

1:01:08
Onlara sana getirecekleri paranýn
ayda yüzde üç verecektin.

1:01:13
Ufak kazançlý iþler için paraya ihtiyacýn
vardý, ki içerde ayarlamýþtýn bunlarý.

1:01:17
Ama... yasal ya da yasadýþý
kazanabilecekleri en büyük miktarda
paraydý bu. Onlarda dedi ki.

1:01:23
Ben varým.
1:01:24
Sonra.
1:01:26
Parasýný geri aldý.
1:01:27
Yüzde üçün.
1:01:29
Kimse
Para kazandýran birini öldürmez.

1:01:31
Her zaman yatýrýmýný koru.
1:01:33
Sana ayda yüzde dört veririm.
1:01:35
Sadece bizim aramýzda deðil mi Jake?
1:01:37
Tabi ki.
1:01:38
Sonraki anlaþma...
1:01:40
Bu sefer hepsi vardý.
1:01:41
Sana ayda yüzde dört veririm.
1:01:43
Ýki yýlda.
1:01:45
Hep çalýþtý. Saat gibi aynen.
1:01:48
Ama anlaþma yoktu.
1:01:49
Birinden alýp parayý. Diðerine veriyordun.
1:01:52
Artý yüzde dört.
1:01:54
Ýþte yüzde dört.
1:01:55
Aç gözlü deðildin.
1:01:58
Yavaþ ve güzel gidiyordun.
1:02:00
Onlarýn güveni için para ödüyordun.
1:02:01
Sadece bizim aramýzda bu deðil mi?
1:02:04
En kolay para yolu buydu onlar için.
1:02:06
Yakýn zamanda sana para
yetiþtirememeye baþladýlar.

1:02:09
Kendilerinin de yoktu. O yüzden...
1:02:12
Macha'dan ödünç almaya baþladýlar.
1:02:13
Yüzde üç?
1:02:14
Yüzde üç...
1:02:15
Dört olur.
1:02:16
Dörde anlaþalým.
1:02:19
Beþ
1:02:20
Macha da ilgilendi.
1:02:22
Eddie nasýl bu kadar iyi kazanabilirdi?
1:02:24
Seni ufak kirli bir sýr gibi sakladýlar.
1:02:27
Bunun arkasýnda kim var öðren.
1:02:29
Kim arkasýnda bunun?
1:02:31
Soru sorma... Yalan söylemez.
1:02:33
Macha'ya gerçek dýþýnda her þeyi söylediler.
1:02:36
Bunun arkasýnda Jake Green mi var öðren.
1:02:37
Bunun arkasýnda Jake Green mi var?
1:02:38
Ne bilelim.
1:02:40
Jake Green deðil.
1:02:42
Yatýrýmlarýný korumak için her þeyi yaptýlar.
1:02:44
Hayalet gibisin.
1:02:45
Macha çok ilgilendi ve onlara
daha daha fazla vermeye baþladý.

1:02:48
Para ver onlara.
1:02:50
Sen kumar oynadýn ve daha
da fazla para kazandýn.

1:02:53
Zengindin.
1:02:55
Zenginim.
1:02:57
Cidden lanet olasý zengin.
1:02:59
Bir yýldan sonra.

Önceki.
sonraki.