Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:02:00
Onlarýn güveni için para ödüyordun.
1:02:01
Sadece bizim aramýzda bu deðil mi?
1:02:04
En kolay para yolu buydu onlar için.
1:02:06
Yakýn zamanda sana para
yetiþtirememeye baþladýlar.

1:02:09
Kendilerinin de yoktu. O yüzden...
1:02:12
Macha'dan ödünç almaya baþladýlar.
1:02:13
Yüzde üç?
1:02:14
Yüzde üç...
1:02:15
Dört olur.
1:02:16
Dörde anlaþalým.
1:02:19
Beþ
1:02:20
Macha da ilgilendi.
1:02:22
Eddie nasýl bu kadar iyi kazanabilirdi?
1:02:24
Seni ufak kirli bir sýr gibi sakladýlar.
1:02:27
Bunun arkasýnda kim var öðren.
1:02:29
Kim arkasýnda bunun?
1:02:31
Soru sorma... Yalan söylemez.
1:02:33
Macha'ya gerçek dýþýnda her þeyi söylediler.
1:02:36
Bunun arkasýnda Jake Green mi var öðren.
1:02:37
Bunun arkasýnda Jake Green mi var?
1:02:38
Ne bilelim.
1:02:40
Jake Green deðil.
1:02:42
Yatýrýmlarýný korumak için her þeyi yaptýlar.
1:02:44
Hayalet gibisin.
1:02:45
Macha çok ilgilendi ve onlara
daha daha fazla vermeye baþladý.

1:02:48
Para ver onlara.
1:02:50
Sen kumar oynadýn ve daha
da fazla para kazandýn.

1:02:53
Zengindin.
1:02:55
Zenginim.
1:02:57
Cidden lanet olasý zengin.
1:02:59
Bir yýldan sonra.
1:03:00
Onlardan yeteri kadar para kazandýn.
Macha'nýn parasý mý demeliyim yoksa.

1:03:03
Zenginim.
1:03:04
Kendine adam alacak kadar.
1:03:06
Lanet olasý zenginim.
1:03:07
Sonra gizli tatile çýktýn.
1:03:09
Kardeþini aldýn, kýzýný...
1:03:12
Tadýný çýkartýyordun paranýn.
1:03:15
Kum deniz ve sosisler...
1:03:18
Bu arada Eddie'ler ise...
1:03:21
Macha ile ödemeyi nasýl yapacaklarýnýn
muhabbetini yapýyorlardý.

1:03:25
Paramý geri istiyorum Paul.
1:03:31
O çocuklar cidden acý çekti Jake.
1:03:33
Daha çok gerçeði söylediklerinde
daha çok acý çektiler.

1:03:38
Jake yaptý.
1:03:42
Bun hikayeyi anlattýlar bana.
1:03:44
Gerçeði söyleyin.
1:03:45
Onlara kendilerini assýnlar
diye yeteri kadar ip verdin.

1:03:52
Onlar ufak adamlardý Jake.
1:03:54
Ve kendini zeki sanýyorsun.
1:03:56
Ve öylesin.
1:03:57
Sadece...
1:03:59
Sandýðýn kadar zeki deðilsin.

Önceki.
sonraki.