Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:12:01
En iyi rakiplerle en iyi galibiyet gelir.
1:12:03
En iyi rakip nereye saklanýr?
1:12:07
En son bakacaðýn yere.
1:12:11
Sam Gold kim biliyor musunuz Bay Green?
1:12:14
Bilmelisiniz.
1:12:16
Çünkü o senin kim olduðunu biliyor.
1:12:19
Esas Gold
1:12:21
Sam Gold
1:12:23
Bay belirsiz
1:12:26
Bay gizem
1:12:29
Hepsi burada.
1:12:32
Senmiþsin gibi davranýyor.
1:12:33
Kimse görmez Gold'u.
1:12:36
Ama Gold herkesi görür.
1:12:39
Bir oyundasýn Jake.
1:12:41
Sen esas oyunun içindesin.
1:12:43
Herkes de içinde. Ama kimse bilmiyor.
1:12:48
Ve hepsi... Bu onun dünyasý.
1:12:53
O sahip.
1:12:54
Kontrol ediyor.
1:12:56
Ne yapacaðýmý söylemeyin.
Ne mi?

1:13:01
Bakýn yeter bu kadar.
1:13:02
Ve ne zaman yapacaðýný.
1:13:03
Yeter Avi!
1:13:06
Sonunda rakip soru ile karþýlaþýnca.
1:13:10
Kurbanýn yatýrýmý ve zekasý
sorgulanýyor demektir.

1:13:16
Kimse bunu kabul edemez.
1:13:19
Kurbanýn kendisi bile.
1:13:23
Bütün her þeyin arkasýnda.
1:13:29
Ýþlenen her suçun arkasýnda.
1:13:37
Nasýl bütün oyunun arkasýnda
olabilir, bütün suçun...

1:13:41
Hem de varolmadýðý halde.
1:13:44
Þu an sana aslýnda varolmadýðýný söylüyor.
1:13:51
Kimse... Gold'u mutsuz edip yaþayamaz.
1:13:59
Seni varolan tek düþman ile
savaþa soktuk. Ýçindeki ile.


Önceki.
sonraki.