Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:13:01
Bakýn yeter bu kadar.
1:13:02
Ve ne zaman yapacaðýný.
1:13:03
Yeter Avi!
1:13:06
Sonunda rakip soru ile karþýlaþýnca.
1:13:10
Kurbanýn yatýrýmý ve zekasý
sorgulanýyor demektir.

1:13:16
Kimse bunu kabul edemez.
1:13:19
Kurbanýn kendisi bile.
1:13:23
Bütün her þeyin arkasýnda.
1:13:29
Ýþlenen her suçun arkasýnda.
1:13:37
Nasýl bütün oyunun arkasýnda
olabilir, bütün suçun...

1:13:41
Hem de varolmadýðý halde.
1:13:44
Þu an sana aslýnda varolmadýðýný söylüyor.
1:13:51
Kimse... Gold'u mutsuz edip yaþayamaz.
1:13:59
Seni varolan tek düþman ile
savaþa soktuk. Ýçindeki ile.

1:14:04
En iyi dostun sanýyorsun onu.
1:14:06
En iyi dostunu koru.
1:14:09
Her anlarýnda.
1:14:11
Onu koruyorsunuz Bay Green.
1:14:17
Ama ne ile?
1:14:19
Bir rakibin saklanacaðý en iyi yer neresi?
1:14:24
Ve senin bakacaðýn en son yer?
1:14:26
Senin acýnýn arkasýna saklanýyor Jake.
1:14:33
Onu acýnla koruyorsun.
1:14:36
Acýyý sar.
1:14:39
Ve bu oyunu kazan.
1:14:44
Ama... biliyorum ki.
1:14:48
Aþaðýlanma ve biraz para
kaybýndan daha kötüsü yoktur.

1:14:49
Eðer seni kontrol eden þeyin
kurallarýný deðiþtirirsen.

1:14:53
Kurallarý da deðiþtirirsin...
1:14:55
...neleri kontrol edebileceðin konusunda.
1:14:58
Ne kadar hazýrlýklýsýn Bay Green?

Önceki.
sonraki.