Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:16:00
Ýyi olduðu için vermiyorsun.
1:16:02
Onu acýttýðý için veriyorsun.
1:16:12
Savaþtan kaçmak yoktur, sadece
düþmanýnýzýn avantajýna, erteleyebilirsiniz.

1:16:26
Ýþte
1:16:28
O düþman Jake
1:16:29
Ben deðil.
1:16:30
Yalancý düþmanýný, gerçek
düþmanýný yok etmek için kullan.

1:16:34
Dinleme onu Jake.
Silahýn var. Kullansana!

1:16:39
Uyandýrma. Boð onu.
1:16:41
Yastýkla boð.
1:16:44
O da sana yaptý Jake.
1:16:47
Yapamazsan
1:16:48
O zaman özgür bir adam olamayacaksýn.
1:16:50
Kontrol ediliyor olacaksýn.
1:16:54
Kontrol edilen, özgür adam
1:16:56
Jake uyan!
1:17:06
Beni nerelere yolladýn böyle.
1:17:12
Kim o?
1:17:14
Bay Green?
1:17:15
Uyan lütfen ve beni dinle.
1:17:20
Saldýr saldýr!
1:17:23
Özür dilemeye geldim.
1:17:25
Söylediðim þeyler için affet beni.
1:17:27
Para için seni aldattým. Net düþünemedim.
1:17:34
Seni öldürmeye çalýþtý.
Arkadaþýný öldürdü.

1:17:41
Kontrol altýna al Jake.
1:17:45
Düþmanýný hallet.
1:17:46
Ýþi hallet.
1:17:47
Kafa aðrýsýndan kurtulmak ve
düþmanla yüzleþmek için her yolu dene.

1:17:51
Kes sesini!
1:17:54
Uyan Jake!
Hayýr.

1:17:56
Ne yapýyorsun Jake.
1:17:57
Býrak Jake.
1:17:59
Çömelme.

Önceki.
sonraki.