Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:17:06
Beni nerelere yolladýn böyle.
1:17:12
Kim o?
1:17:14
Bay Green?
1:17:15
Uyan lütfen ve beni dinle.
1:17:20
Saldýr saldýr!
1:17:23
Özür dilemeye geldim.
1:17:25
Söylediðim þeyler için affet beni.
1:17:27
Para için seni aldattým. Net düþünemedim.
1:17:34
Seni öldürmeye çalýþtý.
Arkadaþýný öldürdü.

1:17:41
Kontrol altýna al Jake.
1:17:45
Düþmanýný hallet.
1:17:46
Ýþi hallet.
1:17:47
Kafa aðrýsýndan kurtulmak ve
düþmanla yüzleþmek için her yolu dene.

1:17:51
Kes sesini!
1:17:54
Uyan Jake!
Hayýr.

1:17:56
Ne yapýyorsun Jake.
1:17:57
Býrak Jake.
1:17:59
Çömelme.
1:18:02
Anlýyorum ki sen korkulmasý ve
saygý duyulmasý gereken bir adamsýn.

1:18:08
Anlýyorum ki sen korkulmasý ve
saygý duyulmasý gereken bir adamsýn.

1:18:11
Çömelme artýk.
1:18:15
Gururun nerde?
1:18:22
Gururun nerde Jake?
1:18:25
Büyük bir hata yaptým bay Macha.
Kes sesini!

1:18:27
Sizin gücünüzü ve zekanýzý hafife aldým.
1:18:30
Bir baðýþ yaptým adýnýza.
1:18:35
Özrümün bir belirtisi.
1:18:39
Sadece
Kes!

1:18:43
Aptallýðýmý affetmenizi istiyorum.

Önceki.
sonraki.