Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:21:02
Benden konuþuyorlar Jake.
1:21:03
Hayýr.
1:21:04
Çünkü ben yokum.
1:21:07
Koru koru koru...
1:21:10
Ben ne dersem sen harfiyen uyacaksýn.
1:21:12
Korktuðunu söylersem.
Korkarsýn!

1:21:15
Diðer tarafýný dinle Jake.
1:21:18
Yeni insanlarý düþün Jake.
1:21:22
Eski insanlarý benim gibi.
1:21:26
Ben sonsuza kadar dostunum.
1:21:27
Kurtul ondan Jake.
Sonsuza kadar.

1:21:29
Onlar düþman, ben deðilim.
1:21:31
Onlar yeni. Ben eskiyim.
1:21:32
Ben kalýcýyým. Onlar gider.
1:21:34
Ben ne dersem onu yapacaksýn!
1:21:38
Uyan uyan Jake.
1:21:42
Onlara karþý.
1:21:44
Gelip seni haklayacaðým.
1:21:46
Düþmaný çýkart içimden!
1:21:48
Benden kurtulacaksýn demek ha!
1:21:51
Öyle mi?
1:21:53
Beni vuracak mýsýn?
1:21:55
Beni beni!
1:22:10
Hala buradayým Jake!
1:22:13
Bak hala içindeyim.
1:22:16
Bensiz olmayacak.
1:22:20
Hayýr... bak.
1:22:23
Ben senim.
1:22:28
Sen ben deðilsin.
1:22:31
En büyük hilesi...
1:22:35
Senin kendisi olduðuna inandýrmasýydý.
1:22:41
Sen ben deðilsin.
1:22:43
Ben senim!
1:22:45
Sen ben deðilsin.
1:22:47
Hadi hadi!
1:22:51
Lanet olayýn geçti artýk.
1:22:57
Ben senim!

Önceki.
sonraki.