Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:27:02
Kalbin olmasý.
1:27:08
Haberlerim var Green'le ilgili.
1:27:11
Ne varmýþ?
1:27:14
Kim patron biliyor o.
1:27:16
Bebek gibi af diliyordu.
1:27:17
Affedilmeyi bekliyordu. Utanç vericiydi.
1:27:21
Bay Green lafý duymak
istemiyorum bir süre.

1:27:24
Pek öyle olmayacak
1:27:28
Siz uyurken biz meþguldük.
1:27:31
Lord John'ýnkiler toz nerde biliyorlar.
1:27:34
Mezara götürmüþler.
1:27:37
Green bunun arkasýnda biliyoruz.
1:27:38
O almýþ, Lord John deðil.
1:27:41
Ne?
1:27:42
Bizle oyun oynuyordu
ve sizle de oynuyordu.

1:27:45
Kork benden!
1:27:49
Kalk!
1:27:51
Kork benden!
1:27:53
Ýyi görünmüyor olay.
Kes sesini!

1:27:56
Davullar çalýyor.
1:28:09
Ne diyorlar?
1:28:12
Sam Gold'un duyduklarýný.
1:28:17
Kork benden.
1:28:20
Bay Green'le ilgili sorunlar var.
1:28:24
Kardeþinin adresi var. Onu sorgulayalým.
1:28:28
Konuþturun. Ne lazýmsa yapýn
1:28:31
Sorun çýkartýrsa canýný yakýn.
1:28:33
Bunu göreceðim gazetede.
1:28:36
Green'i yakalayýn ve tozumu getirin bana.
1:28:39
Hadi!
1:28:58
Birini mi bekliyoruz?

Önceki.
sonraki.