Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:41:04
Þah mat
1:41:20
Uyanýn bay Green
1:41:27
Önündekini göremiyorsun.
1:41:35
Bir nokta gördüm çocuklar.
1:41:38
O yýllar boyunca, birinden
diðerine mesaja taþýdým.

1:41:42
Biri satrançta diðeri de hile ustasý
1:41:45
Tehlikeli kombinasyon.
1:41:46
Satranç ve hile
1:41:51
Onlara bütün sýrlarýmý söyledim, ne
kadar param olduðunu nerde tuttuðumu.

1:42:00
Temizlediler beni.
1:42:05
Satranç oynardýk. Hile konseptleri.
1:42:11
Bazý kitaplar da okurduk.
1:42:12
Matematik ve kuantum mekaniði.
1:42:15
Uyanýn bay Green
1:42:15
Hepimiz birlikte gideceðiz.
1:42:19
Bizimle geliyorsun Jake.
1:42:21
Hep seni yanýmýzda götürecektik Jake.
1:42:24
Sadece ne kadar zor olacaðýný
duymaya hazýr deðildin.

1:42:33
Seni sevdiðimiz için yapmadýk bunu.
1:42:36
Yaptýk çünkü...
1:42:41
Biz sendeniz.

Önceki.
sonraki.