Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:42:00
Temizlediler beni.
1:42:05
Satranç oynardýk. Hile konseptleri.
1:42:11
Bazý kitaplar da okurduk.
1:42:12
Matematik ve kuantum mekaniði.
1:42:15
Uyanýn bay Green
1:42:15
Hepimiz birlikte gideceðiz.
1:42:19
Bizimle geliyorsun Jake.
1:42:21
Hep seni yanýmýzda götürecektik Jake.
1:42:24
Sadece ne kadar zor olacaðýný
duymaya hazýr deðildin.

1:42:33
Seni sevdiðimiz için yapmadýk bunu.
1:42:36
Yaptýk çünkü...
1:42:41
Biz sendeniz.
1:43:00
Zorlu
1:43:03
Ýstediðini ver ona.
1:43:06
Bu onu mutlu edecek.
1:43:25
Biliyorum hala ordasýn. Seni hissediyorum.
1:43:30
Duyabiliyorum.
1:43:36
Þimdi düzeltme zamaný.
1:43:39
Sýkýþýk orasý deðil mi?
1:43:42
Þimdi yanlýþ deðilsin.
1:43:45
Savaþ araya giriyor.
1:43:47
Bugün deðil güneþ ýþýðý
1:43:52
Gece açýk ve restaurant kapalý.
1:43:54
Baþka biri var borudan kayacak.

Önceki.
sonraki.