Revolver
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:45:01
Beni öldürmesine izin mi vereceðim?
1:45:04
Çok geç. Sen zaten ölü bir adamsýn.
1:45:08
Sam Gold'a baðlýyým
zaten. Bay Kara büyü o.

1:45:15
Bu oyunun oynatan adam.
1:45:17
Gold'u göremeyiz. Kimse görmez.
1:45:20
Kimse görmüyor.
1:45:23
Kendini kontrol et.
1:45:25
Herhangi bir þey kontrol
altýnda mý Bay Macha?
Beni öldürecekler.

1:45:29
Beni öldürecekler. Gururun
nerde? Gururun nerde?

1:45:37
Kendine gel býrak seni öldürsün.
1:45:42
Neden korkmuyor, öylece bakýyor bana.
1:45:48
Ondan haber alacaksýnýz.
1:45:51
Ýyi birini öldüremem.
1:46:08
Bunu bile söyleyemiyorsun deðil mi?
1:46:22
Hazýrladýðý en büyük hile...
1:46:27
Sizi inandýrmak.

Önceki.
sonraki.