Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:09:13
Pøedstav si, že se loï potápí.
Kterou bys zachránil?

:09:18
Tyhle by se neutopily.
:09:25
- Tudy, sleèno.
- Dìkuji.

:09:30
Bože, je to jako pokoj, že?
:09:35
Podívejte! Kulatá okna!
:09:38
Ano, drahá.
Položte to tady, Frisbee.

:09:42
A, Frisbee, poèkejte na mì
na molu. Lorelei...

:09:46
- Kde je Dorothy?
- Já nevím.

:09:48
Nìkdo písknul a ona zmizela.
Nebude mít na tebe špatný vliv?

:09:53
Dorothy není špatná, vážnì.
Je jen hloupá.

:09:58
Vždycky se zamiluje
do muže jen proto, že dobøe vypadá.

:10:02
Vždy jí øíkám, že je stejnì snadné se
zamilovat do bohatého jako do chudého.

:10:08
Jsou-li vysocí, tmavovlasí a pìkní,
zapomíná na všechno kolem.

:10:14
Proto jsem její kamarádka.
Potøebuje mì, abych ji uèila.

:10:18
Ano, ale jen málo dìvèat
má tvou obrovskou vùli se uèit.

:10:23
- Myslím, že je to pravda.
- Dej to na bezpeèné místo.

:10:27
- Co je to?
- Oznámení o akreditivu.

:10:30
To je milé!
Tys mi napsal, než jsem odjela.

:10:33
- Ne, akreditiv jsou peníze.
- Peníze?

:10:37
- Odneseš to do banky v Paøíži.
- To je bájeèné!

:10:42
Piš mi každý den.
Budu tak osamìlá.

:10:46
Koupil jsem ti malý
dárek na rozlouèenou.

:10:50
Drahý! Drahý!
:10:52
Ty jsi pro mì jediný
na celém svìtì.

:10:58
Promiòte, spletl jsem si pokoj.

náhled.
hledat.