Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:10:02
Vždy jí øíkám, že je stejnì snadné se
zamilovat do bohatého jako do chudého.

:10:08
Jsou-li vysocí, tmavovlasí a pìkní,
zapomíná na všechno kolem.

:10:14
Proto jsem její kamarádka.
Potøebuje mì, abych ji uèila.

:10:18
Ano, ale jen málo dìvèat
má tvou obrovskou vùli se uèit.

:10:23
- Myslím, že je to pravda.
- Dej to na bezpeèné místo.

:10:27
- Co je to?
- Oznámení o akreditivu.

:10:30
To je milé!
Tys mi napsal, než jsem odjela.

:10:33
- Ne, akreditiv jsou peníze.
- Peníze?

:10:37
- Odneseš to do banky v Paøíži.
- To je bájeèné!

:10:42
Piš mi každý den.
Budu tak osamìlá.

:10:46
Koupil jsem ti malý
dárek na rozlouèenou.

:10:50
Drahý! Drahý!
:10:52
Ty jsi pro mì jediný
na celém svìtì.

:10:58
Promiòte, spletl jsem si pokoj.
:11:03
- Kdo je to?
- Nìkdo cizí. Spletl si pokoj.

:11:06
Je hezký.
Doufám, že jen nìkoho nevyprovázel.

:11:09
Máme to tu hezké.
:11:12
Pojïte dál. Seznamte se
se štafetovým družstvem.

:11:15
- Ahoj.
- Jak se máte?

:11:17
Poøádáme oslavu na šastnou cestu.
Dej gramofon tamhle.

:11:21
Pojïte dál. Chovejte se jako doma.
Pøinesu sklenice.

:11:28
Kdo si dá šampaòské?
:11:32
Drž si ty atlety pro sebe.
:11:35
To je náhoda!
To je i mùj plán.

:11:40
Promiòte!
Kdo potøebuje sklenici?

:11:44
- Chci s tebou mluvit.
- Jistì.

:11:48
Chci ti øíci...
:11:52
Chci ti pøipomenout
nìco velmi...

:11:55
Pøestaò, prosím.
Rozptyluje mì to.

:11:59
Drahá, hodnì záleží na tom,
jak si povedeš na tomto výletu.


náhled.
hledat.