Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:11:03
- Kdo je to?
- Nìkdo cizí. Spletl si pokoj.

:11:06
Je hezký.
Doufám, že jen nìkoho nevyprovázel.

:11:09
Máme to tu hezké.
:11:12
Pojïte dál. Seznamte se
se štafetovým družstvem.

:11:15
- Ahoj.
- Jak se máte?

:11:17
Poøádáme oslavu na šastnou cestu.
Dej gramofon tamhle.

:11:21
Pojïte dál. Chovejte se jako doma.
Pøinesu sklenice.

:11:28
Kdo si dá šampaòské?
:11:32
Drž si ty atlety pro sebe.
:11:35
To je náhoda!
To je i mùj plán.

:11:40
Promiòte!
Kdo potøebuje sklenici?

:11:44
- Chci s tebou mluvit.
- Jistì.

:11:48
Chci ti øíci...
:11:52
Chci ti pøipomenout
nìco velmi...

:11:55
Pøestaò, prosím.
Rozptyluje mì to.

:11:59
Drahá, hodnì záleží na tom,
jak si povedeš na tomto výletu.

:12:05
Jak víš, otec je naprosto
proti našemu sòatku.

:12:08
I nejmenší náznak skandálu...
Nevím, co bych dìlal.

:12:14
Proboha, drahý.
Tohle mi nemusíš øíkat.

:12:18
Dal bych cokoliv,
abych mohl plout s tebou.

:12:21
Já taky.
Nevím, co si bez tebe poènu.

:12:25
Já také nevím, co si poènu.
:12:29
To si nejsem tak jista.
Obèas umíš být nezbedný chlapec.

:12:33
- O mì nemusíš mít strach.
- Ale já mám.

:12:45
Všichni hosté na bøeh! První výzva.
Všichni hosté na bøeh!


náhled.
hledat.