Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:18:13
- Dobrý den, sleèno Shawová.
- No tak, hoši, nezastavovat.

:18:19
- "Pan Amos Jones s komorníkem."
- Co to dìláš?

:18:25
Dívám se na seznam cestujících.
"Pan Alfred Loman s komorníkem."

:18:30
"Pan Eugene Martin s komorníkem."
:18:33
Proè ten náhlý zájem o komorníky?
:18:36
Když má muž "s komorníkem"
za jménem, stojí za to.

:18:41
Snažím se najít gentlemana
jako tvùj doprovod.

:18:44
Neobtìžuj se.
Právì jsem si jich sehnala asi 20.

:18:49
Dorothy, slyšela jsi nìkdy
o bohatém skokanovi o tyèi?

:18:53
Komu na tom záleží? Líbí se mi
muž, co umí utíkat rychleji než já.

:18:58
Nemùžu pomyslet,
kde skonèíš.

:19:00
Ztrácíš èas
s neuhlazenými lidmi bez penìz.

:19:04
Nenapadlo tì nìkdy,
že nìkomu nezáleží na penìzích?

:19:08
Nebuï hloupá.
Mluvíme vážnì.

:19:11
- Ty chceš manželství bez lásky?
- Já a bez lásky?

:19:16
Pokud žena bude trávit èas
starostmi o peníze, které nemá,

:19:20
jak bude mít èas na lásku?
:19:23
Chci, aby sis našla štìstí
a pøestala si užívat.

:19:28
- Tomu nerozumím.
- Jednou mi podìkuješ.

:19:32
Tenhle je dobrý:
"Henry Spofford III. S komorníkem."

:19:38
Vzpomínám si. Rodina Spoffordù
vlastní prakticky celý stát.

:19:42
A velký.
Myslím, že je to Pensylvánie.

:19:46
Myslím, že bych se
spokojila s Pensylvánií.

:19:49
- Dobrý den, paní Spoffordová.
- Paní Spoffordová s komorníkem.

:19:54
Nebude mít nic, co já nemám.
Uvidíme se.

:19:57
Nezapomeò
na veèírek o pùl šesté.


náhled.
hledat.