Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:24:10
- Øíkal jste 50 dolarù?
- Oui.

:24:12
Velká suma za místo u stolu.
:24:15
Nabídka a poptávka. Všichni
chtìjí sedìt u stolu sleèny Shawové.

:24:21
A cena se neustále zvyšuje.
To je nevyhnutelné. Je regrette.

:24:28
Je regrette je více než vous.
Mimochodem, jmenuji se Malone.

:24:34
Vemte si to,
dokud si to mùžu dovolit.

:24:38
- Bonjour, sleèno.
- Jste vrchní èíšník?

:24:41
- K vašim službám.
- Jsem sleèna Leeová.

:24:44
Ach, sleèna Leeová. Nyní rozumím.
Co pro vás mohu udìlat?

:24:49
Posaïte jistého gentlemana
k mému stolu.

:24:52
V tom vám nemohu posloužit.
:24:56
Zasedací poøádek je dokonèen,
uzavøen.

:24:59
V hotelu v Atlantic City chtìli
všichni muži sedìt u mého stolu.

:25:05
- To chápu.
- Nìkteøí i dali vrchnímu peníze.

:25:10
To se stává. Co mùže èlovìk dìlat?
Vezme si to.

:25:14
- Ten vrchní to musel vrátit zpìt.
- Skuteènì? Proè?

:25:18
Protože jsem jedla ve svém pokoji.
Vùbec jsem nepøišla ke stolu.

:25:24
Samozøejmì pánové
chtìli své peníze zpìt.

:25:27
- Promiòte...
- Chcete, abych jedla ve svém pokoji?

:25:31
To nesmíte.
:25:33
Bude-li pan Henry Spofford III
posazen k mému stolu...

:25:37
- To bude.
- Mnohokrát dìkuji.

:25:53
Dobrý den, sleèno Shawová.
Tìší mì.

:25:56
Jmenuji se Watson.
Tady, vše je pro vás pøipraveno.


náhled.
hledat.