Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:25:05
- To chápu.
- Nìkteøí i dali vrchnímu peníze.

:25:10
To se stává. Co mùže èlovìk dìlat?
Vezme si to.

:25:14
- Ten vrchní to musel vrátit zpìt.
- Skuteènì? Proè?

:25:18
Protože jsem jedla ve svém pokoji.
Vùbec jsem nepøišla ke stolu.

:25:24
Samozøejmì pánové
chtìli své peníze zpìt.

:25:27
- Promiòte...
- Chcete, abych jedla ve svém pokoji?

:25:31
To nesmíte.
:25:33
Bude-li pan Henry Spofford III
posazen k mému stolu...

:25:37
- To bude.
- Mnohokrát dìkuji.

:25:53
Dobrý den, sleèno Shawová.
Tìší mì.

:25:56
Jmenuji se Watson.
Tady, vše je pro vás pøipraveno.

:26:01
- To jsem potøebovala.
- Co se dìje?

:26:04
Celé olympijské družstvo musí být
v devìt v posteli. Co mám dìlat?

:26:10
- Napište svému kongresmanovi.
- Sežeòte holuba a napíšu.

:26:14
Tohle je Sir Francis Beekman.
Holub, kdyby tu nìjaký byl.

:26:19
Všimnìte si èervených oèí.
:26:21
Nemusíš mì znevažovat.
Žárlí. Umím to se ženami.

:26:26
Kvùli tvému diamantovému dolù.
Teï mì omluvte.

:26:31
Je neomalený. Ale dobrý èlovìk.
Neposadíme se?

:26:36
Prý jste varietní umìlkynì.
Vsadím se, že jste dobrá.

:26:40
Díky. Je to pravda?
Vy vlastníte diamantový dùl?

:26:44
Ano.
Zajímají vás diamanty?

:26:47
- Nijak zvl᚝.
- Musíte být mimoøádná žena.

:26:51
- Udìláte mi laskavost, pane?
- Øíkejte mi Piggie.

:26:55
- Udìláte mi laskavost, Piggie?
- Cokoliv.

:26:58
Nezmiòujte se o svém dolù. Nechci,
aby to slyšela moje pøítelkynì.


náhled.
hledat.