Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:26:01
- To jsem potøebovala.
- Co se dìje?

:26:04
Celé olympijské družstvo musí být
v devìt v posteli. Co mám dìlat?

:26:10
- Napište svému kongresmanovi.
- Sežeòte holuba a napíšu.

:26:14
Tohle je Sir Francis Beekman.
Holub, kdyby tu nìjaký byl.

:26:19
Všimnìte si èervených oèí.
:26:21
Nemusíš mì znevažovat.
Žárlí. Umím to se ženami.

:26:26
Kvùli tvému diamantovému dolù.
Teï mì omluvte.

:26:31
Je neomalený. Ale dobrý èlovìk.
Neposadíme se?

:26:36
Prý jste varietní umìlkynì.
Vsadím se, že jste dobrá.

:26:40
Díky. Je to pravda?
Vy vlastníte diamantový dùl?

:26:44
Ano.
Zajímají vás diamanty?

:26:47
- Nijak zvl᚝.
- Musíte být mimoøádná žena.

:26:51
- Udìláte mi laskavost, pane?
- Øíkejte mi Piggie.

:26:55
- Udìláte mi laskavost, Piggie?
- Cokoliv.

:26:58
Nezmiòujte se o svém dolù. Nechci,
aby to slyšela moje pøítelkynì.

:27:03
Ji nezajímají diamanty?
:27:05
Snažím se vyhnout problémùm.
Neøíkejte jí o diamantech.

:27:10
Øekla jsi "diamanty"?
:27:12
Dobøe, dobøe!
Pøísahámbohu, musím øíci!

:27:16
O tom není nejmenších pochyb.
Vùbec žádné pochyby.

:27:21
- Sleèna Leeová, tohle je Piggie.
- Tìší mì! Tìší mì!

:27:28
Vy jste øekl "diamanty." Vím to.
:27:31
Vlastním druhý nejvìtší dùl
v Jižní Africe.

:27:36
Ale tato dáma má pøítelkyni,
která o mnì nechce nic vìdìt.

:27:41
- Divím se, proè.
- Ne, nedivíš.

:27:44
Tolik jsem o vás slyšela.
Èekala jsem, že budete starší.

:27:50
Já? To neøíkejte. Panebože!
Starší než co?

:27:56
Než pyramidy.
:27:57
Pokud muž nedosáhne urèitého vìku,
není zajímavý.


náhled.
hledat.