Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:27:03
Ji nezajímají diamanty?
:27:05
Snažím se vyhnout problémùm.
Neøíkejte jí o diamantech.

:27:10
Øekla jsi "diamanty"?
:27:12
Dobøe, dobøe!
Pøísahámbohu, musím øíci!

:27:16
O tom není nejmenších pochyb.
Vùbec žádné pochyby.

:27:21
- Sleèna Leeová, tohle je Piggie.
- Tìší mì! Tìší mì!

:27:28
Vy jste øekl "diamanty." Vím to.
:27:31
Vlastním druhý nejvìtší dùl
v Jižní Africe.

:27:36
Ale tato dáma má pøítelkyni,
která o mnì nechce nic vìdìt.

:27:41
- Divím se, proè.
- Ne, nedivíš.

:27:44
Tolik jsem o vás slyšela.
Èekala jsem, že budete starší.

:27:50
Já? To neøíkejte. Panebože!
Starší než co?

:27:56
Než pyramidy.
:27:57
Pokud muž nedosáhne urèitého vìku,
není zajímavý.

:28:02
Zlato, pøestaò!
:28:04
Pro pána krále.
Zatanèíte si?

:28:06
To bych moc ráda.
Mnohokrát dìkuji.

:28:13
- Ještì drink?
- Ne, díky.

:28:15
- Bez programu nepoznám hráèe.
- Chci znát hráèe.

:28:21
- Jako kdo právì obsadil druhou metu?
- Jmenuji se Malone.

:28:26
Já jsem Dorothy Shawová.
Takže, pane Malone?

:28:31
Jste tady nejatraktivnìjší žena,
tak jsem pøišel.

:28:34
- Lichotky vás dostanou daleko.
- Pak nemáme problémy.

:28:41
Øíkala jsem si,
proè jste se neukázal døíve.

:28:44
- Mìl jsem nìjakou práci.
- Takže to není dovolená?

:28:49
Ne zcela.
Mají tu telefon.

:28:52
Právì jsem dostal špatné zprávy.
:28:55
Mùj nejlepší dvouletý kùò již nikdy
nepobìží. Má cenu 40000 dolarù.


náhled.
hledat.