Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:28:02
Zlato, pøestaò!
:28:04
Pro pána krále.
Zatanèíte si?

:28:06
To bych moc ráda.
Mnohokrát dìkuji.

:28:13
- Ještì drink?
- Ne, díky.

:28:15
- Bez programu nepoznám hráèe.
- Chci znát hráèe.

:28:21
- Jako kdo právì obsadil druhou metu?
- Jmenuji se Malone.

:28:26
Já jsem Dorothy Shawová.
Takže, pane Malone?

:28:31
Jste tady nejatraktivnìjší žena,
tak jsem pøišel.

:28:34
- Lichotky vás dostanou daleko.
- Pak nemáme problémy.

:28:41
Øíkala jsem si,
proè jste se neukázal døíve.

:28:44
- Mìl jsem nìjakou práci.
- Takže to není dovolená?

:28:49
Ne zcela.
Mají tu telefon.

:28:52
Právì jsem dostal špatné zprávy.
:28:55
Mùj nejlepší dvouletý kùò již nikdy
nepobìží. Má cenu 40000 dolarù.

:29:01
Nejde o peníze.
Tenhle mohl být dobrý.

:29:04
- Vy nejste jako ti ostatní?
- Jako kdo?

:29:07
Takový, co vypráví ženám
o svých penìzích.

:29:10
Co je na penìzích špatného?
:29:13
Obávám se, že je.
Bìžte se chlubit jinam.

:29:17
Poèkejte...
:29:18
Nemùžu vystát bohaté playboye,
kteøí si myslí...

:29:22
Moment! Nejsem tak špatný.
Nìkdy jsem milý.

:29:27
Nìkdy mluvím bez pøemýšlení.
:29:30
Takže napùl sladký, napùl kyselý.
:29:33
- Prosím, udìlal jsem chybu.
- Ano, udìlal.

:29:36
Špatnì mì informovali.
Teï když už jsem s tím zaèal,

:29:41
vzpomínám si, že to nemluvili o vás,
ale o vaší pøítelkyni.

:29:45
- Lorelei.
- Nebo se zase mýlím?

:29:49
Ne, peníze jsou zálibou Lorelei.
:29:56
- Máte o ni strach.
- Jste moc všímavý.


náhled.
hledat.