Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:30:01
Odpouštíte mi?
:30:03
Z vážím-li nedostatek mužù...
:30:06
Dobøe. Zaèneme znovu.
Slibuji, že...

:30:10
Budeme vyrušeni.
:30:12
Dobøe jsme se bavili.
:30:13
- Pan Malone, sleèna Leeová a Piggie.
- Teší mì.

:30:19
Piggie je nejlepší taneèník.
Tak lehce se pohybuje.

:30:25
- O tom jsem nepochybovala.
- Snažíte se mi lichotit.

:30:29
- Co se dìje?
- Má žena.

:30:32
- Já myslela, že to je jeho dùl.
- Nepøidᚠse k nám?

:30:36
- Nic mi nezbývá.
- Tohle je sleèna Leeová.

:30:39
- Sleèna Shawová, pan...
- Malone.

:30:43
- Velice mì tìší.
- Dìkuji.

:30:47
Bájeènì se bavíme.
:30:50
Paní Beekmanová, to jsou nejkrásnìjší
šperky, co jsem kdy vidìla.

:30:56
Jsem na náušnice pyšná.
Dìdí se v rodinì odnepamìti.

:31:01
To by èlovìk nepoznal.
Vypadají jako nové.

:31:06
Možná by vás zajímala moje tiára.
Stále ji nosím s sebou.

:31:11
Bojím se ji nechat v pokoji.
:31:13
- A nebojíte se ji ukázat Lorelei?
- Pøestaò. Nepochopí, že jen škádlíš.

:31:20
Podívej! Vidìla jsi
nìkdy nìco takového?

:31:25
Samé diamanty.
Nádherná práce, že?

:31:28
- Smím si ji na chvilku podržet?
- Jistì.

:31:34
- Jak si ji nasazujete?
- Patøí na hlavu.

:31:38
- Myslíš, že jsem vèerejší?
- Jinak se to nedá vysvìtlit.

:31:44
Ne, ne, drahá. Ona má pravdu.
Takhle. To je tiára.

:31:49
Nosí se na hlavì! Ráda objevuji
nová místa k nošení diamantù.

:31:55
Promiò, drahá.
Sleèna Leeová mi slíbila tanec.

:31:59
Musíme se pøevléknout na veèeøi.
Musíme jít.


náhled.
hledat.