Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:31:01
To by èlovìk nepoznal.
Vypadají jako nové.

:31:06
Možná by vás zajímala moje tiára.
Stále ji nosím s sebou.

:31:11
Bojím se ji nechat v pokoji.
:31:13
- A nebojíte se ji ukázat Lorelei?
- Pøestaò. Nepochopí, že jen škádlíš.

:31:20
Podívej! Vidìla jsi
nìkdy nìco takového?

:31:25
Samé diamanty.
Nádherná práce, že?

:31:28
- Smím si ji na chvilku podržet?
- Jistì.

:31:34
- Jak si ji nasazujete?
- Patøí na hlavu.

:31:38
- Myslíš, že jsem vèerejší?
- Jinak se to nedá vysvìtlit.

:31:44
Ne, ne, drahá. Ona má pravdu.
Takhle. To je tiára.

:31:49
Nosí se na hlavì! Ráda objevuji
nová místa k nošení diamantù.

:31:55
Promiò, drahá.
Sleèna Leeová mi slíbila tanec.

:31:59
Musíme se pøevléknout na veèeøi.
Musíme jít.

:32:03
Dobøe, dobøe. Au revoir.
:32:05
Vám též au revoir.
:32:09
Moje tiára. Dìkuji.
:32:13
Chudák. Vsadím se, že ho
pro zbytek cesty zavøe do skøínì.

:32:17
- To bych byla vdìèná.
- Myslím, že je roztomilý.

:32:21
Víš velmi dobøe, jak to myslím.
Ty a ten... Co to dìláš?

:32:27
Jen zkouším. Co si k tomu vezmu.
Jak vypadám?

:32:33
Pøesnì jako potíže.
:32:42
Øíkal jsem koaliènímu lídrovi,
že potøebujeme muže, který dokáže...

:32:50
Dokonèi pøíbìh, drahý.

náhled.
hledat.