Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:34:01
Zbožòuji konverzaci, vy ne?
:34:04
Sleèno, pan Spofford je zde.
:34:09
Promiòte, že budu šeptat.
Snaž se zapùsobit.

:34:14
Tudy, pane.
Pan Henry Spofford.

:34:23
Cestujete sám?
:34:27
Ne, mám komorníka,
uèitele a trenéra.

:34:30
Tolik jsem o vás slyšela.
Myslela jsem, že jste starší.

:34:36
Dost starý na to,
abych ocenil hezkou ženu.

:34:41
Zdá se,
že to bude zajímavá plavba.

:34:44
Osobnì nehodlám zmeškat jídlo.
:34:48
Jak si vedu?
:34:56
- Tamhle je místo.
- Ernie, pøineseš cigarety?

:35:05
Nechápu ten seznam cestujících.
Nazývat malého chlapce "pan."

:35:10
Èlovìk by promarnil
celou plavbu do Evropy.

:35:13
Takže se vzdáme té myšlenky?
:35:16
Kdyby mu bylo 16,
mohla by sis ho vzít v Tennessee.

:35:19
- Ten drink byl dobrý nápad.
- Jsi pozorný.

:35:24
- Co dìláte vy, pane Malone?
- Já?

:35:28
Øíkám ženì, že má vlasy
jako sužovaná pùlnoc,

:35:33
rty jako rudá pohovka
ve slonovinovém paláci

:35:36
a že jsem osamìlý.
Pak obvykle zaènu plakat.

:35:42
- Zøídkakdy to funguje.
- Ty idiote.

:35:45
- Èím se živíte?
- Tohle jste myslela.

:35:49
Obávám se, že nièím.
Støíhám kupóny.

:35:53
- Kupóny. To je nìco jako peníze, že?
- Velmi podobné.

:35:58
Jsem tak ráda. Dorothy se nikdy
nezajímala o nikoho, co za nìco stojí.


náhled.
hledat.