Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:35:05
Nechápu ten seznam cestujících.
Nazývat malého chlapce "pan."

:35:10
Èlovìk by promarnil
celou plavbu do Evropy.

:35:13
Takže se vzdáme té myšlenky?
:35:16
Kdyby mu bylo 16,
mohla by sis ho vzít v Tennessee.

:35:19
- Ten drink byl dobrý nápad.
- Jsi pozorný.

:35:24
- Co dìláte vy, pane Malone?
- Já?

:35:28
Øíkám ženì, že má vlasy
jako sužovaná pùlnoc,

:35:33
rty jako rudá pohovka
ve slonovinovém paláci

:35:36
a že jsem osamìlý.
Pak obvykle zaènu plakat.

:35:42
- Zøídkakdy to funguje.
- Ty idiote.

:35:45
- Èím se živíte?
- Tohle jste myslela.

:35:49
Obávám se, že nièím.
Støíhám kupóny.

:35:53
- Kupóny. To je nìco jako peníze, že?
- Velmi podobné.

:35:58
Jsem tak ráda. Dorothy se nikdy
nezajímala o nikoho, co za nìco stojí.

:36:03
Žádný vkus?
:36:04
Ne, sbírám pobudy.
Možná budete další.

:36:07
- Dìlá si legraci.
- Snad ne, poèítám s tím.

:36:11
- Nìkteøí lidé nechápou její žerty.
- Pokusím se.

:36:15
Dorothy je nejlepší a nejvìrnìjší
pøítelkynì, kterou žena mùže mít.

:36:19
Bude skvìlá manželka.
Uvidíte.

:36:24
- Už musím jít.
- Jít? Kam?

:36:27
Neboj se.
Já mám starost jen o vás dva.

:36:31
Venku krásnì svítí mìsíc.
:36:34
Tady jste.
Sleèno Leeová, zatanèíte si?

:36:38
Velmi ráda. Kdybyste mì nepožádal,
požádala bych já vás.

:36:42
Vážnì? Hrome!
Omluvíte nás?

:36:53
- Pamatuješ si vèerejší noc?
- Velmi dobøe.

:36:56
Myslím, když jsme mluvili
o mìsíci.


náhled.
hledat.