Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:36:03
Žádný vkus?
:36:04
Ne, sbírám pobudy.
Možná budete další.

:36:07
- Dìlá si legraci.
- Snad ne, poèítám s tím.

:36:11
- Nìkteøí lidé nechápou její žerty.
- Pokusím se.

:36:15
Dorothy je nejlepší a nejvìrnìjší
pøítelkynì, kterou žena mùže mít.

:36:19
Bude skvìlá manželka.
Uvidíte.

:36:24
- Už musím jít.
- Jít? Kam?

:36:27
Neboj se.
Já mám starost jen o vás dva.

:36:31
Venku krásnì svítí mìsíc.
:36:34
Tady jste.
Sleèno Leeová, zatanèíte si?

:36:38
Velmi ráda. Kdybyste mì nepožádal,
požádala bych já vás.

:36:42
Vážnì? Hrome!
Omluvíte nás?

:36:53
- Pamatuješ si vèerejší noc?
- Velmi dobøe.

:36:56
Myslím, když jsme mluvili
o mìsíci.

:37:00
Pøipomnìlo ti to mìsíc
v Coney lsland.

:37:04
Mohl by to být ten samý. Proè?
:37:06
Øíkala jsem si,
:37:09
co by bohatý muž jako ty
dìlal v Coney lsland.

:37:14
Spíš bych tipovala, že budeš
na Bermudách nebo v Palm Beach.

:37:30
Øíkám si, jestli mám zakroèit.
:37:32
Oni jen tancují na veøejnosti.
Nedìlej z toho pøípad.

:37:37
Mluvíš jako detektiv.
:37:40
Pojïme se podívat na mìsíc
a zapomeòme na tvou pøítelkyni.

:37:44
Mìla bych potíže,
kdybych ho shodila z lodì.

:37:47
Ne se mnou.
:37:49
Proè obviòovat Piggieho?
Není to jen jeho chyba.

:37:53
Ne, já...
:37:55
Co jsi pøesnì myslel
tou poznámkou?

:37:58
Nedokážu pochopit, jak mohou
tak rozdílné dívky být kamarádky.


náhled.
hledat.