Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:37:00
Pøipomnìlo ti to mìsíc
v Coney lsland.

:37:04
Mohl by to být ten samý. Proè?
:37:06
Øíkala jsem si,
:37:09
co by bohatý muž jako ty
dìlal v Coney lsland.

:37:14
Spíš bych tipovala, že budeš
na Bermudách nebo v Palm Beach.

:37:30
Øíkám si, jestli mám zakroèit.
:37:32
Oni jen tancují na veøejnosti.
Nedìlej z toho pøípad.

:37:37
Mluvíš jako detektiv.
:37:40
Pojïme se podívat na mìsíc
a zapomeòme na tvou pøítelkyni.

:37:44
Mìla bych potíže,
kdybych ho shodila z lodì.

:37:47
Ne se mnou.
:37:49
Proè obviòovat Piggieho?
Není to jen jeho chyba.

:37:53
Ne, já...
:37:55
Co jsi pøesnì myslel
tou poznámkou?

:37:58
Nedokážu pochopit, jak mohou
tak rozdílné dívky být kamarádky.

:38:04
Vyjasnìme si to.
Nikdo nemluví o Lorelei, ale o mnì.

:38:09
Je to hodná holka.
Ty ji jen neznáš.

:38:15
Nevadí ti,
že mám radìji tebe, viï?

:38:22
- To jsme tu pøi rychle skonèili.
- O èem budeme mluvit teï?

:38:27
Pojïme mluvit o tobì.
:38:30
Poslední hodinu jsem pøemýšlel.
:38:34
O tom, že nìco udìlám.
:38:38
O èem jste pøemýšlel,
pane Malone?


náhled.
hledat.