Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:38:04
Vyjasnìme si to.
Nikdo nemluví o Lorelei, ale o mnì.

:38:09
Je to hodná holka.
Ty ji jen neznáš.

:38:15
Nevadí ti,
že mám radìji tebe, viï?

:38:22
- To jsme tu pøi rychle skonèili.
- O èem budeme mluvit teï?

:38:27
Pojïme mluvit o tobì.
:38:30
Poslední hodinu jsem pøemýšlel.
:38:34
O tom, že nìco udìlám.
:38:38
O èem jste pøemýšlel,
pane Malone?

:39:18
Vy jste tak chytrý!
:39:20
To znamená: "Pøijï k Bashovi.
Dám ti kokosové skoøápky."

:39:25
Domorodci vìøí,
že kokosové skoøápky odhání hady.

:39:29
Afrika musí být fascinující.
:39:32
Dívka, jako jsem já,
témìø nikdy nepozná zajímavého muže.

:39:37
- Nìkdy mùj mozek tak hladoví.
- Vy chudáèku.

:39:42
Je to hrozné být osamìlá,
zvláštì uprostøed davu.

:39:46
Rozumíte mi?
:39:48
Už nebudete nikdy osamìlá.
Nechte to na mì.

:39:52
- Chci mluvit s Lorelei o samotì.
- Smím poèkat vedle v pokoji?

:39:57
Chcete-li. Oèekáváme
paní Beekmanovou na èaj.


náhled.
hledat.