Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:39:18
Vy jste tak chytrý!
:39:20
To znamená: "Pøijï k Bashovi.
Dám ti kokosové skoøápky."

:39:25
Domorodci vìøí,
že kokosové skoøápky odhání hady.

:39:29
Afrika musí být fascinující.
:39:32
Dívka, jako jsem já,
témìø nikdy nepozná zajímavého muže.

:39:37
- Nìkdy mùj mozek tak hladoví.
- Vy chudáèku.

:39:42
Je to hrozné být osamìlá,
zvláštì uprostøed davu.

:39:46
Rozumíte mi?
:39:48
Už nebudete nikdy osamìlá.
Nechte to na mì.

:39:52
- Chci mluvit s Lorelei o samotì.
- Smím poèkat vedle v pokoji?

:39:57
Chcete-li. Oèekáváme
paní Beekmanovou na èaj.

:40:01
Zde? Zrovna jsem si vzpomnìl,
že mám schùzku.

:40:04
Radìji zmizím.
Sbohem, nashle a tak dále.

:40:10
- To bylo hrubé!
- Zmlkni a poslouchej mì.

:40:14
- Jsi v pìkné kaši.
- Já? Proè?

:40:16
Co jste dìlali,
než Piggie zaèal štìkat?

:40:20
- On neštìkal, mluvil svahilsky.
- Pøedtím.

:40:24
Dìlali jste nìco,
co by pan Esmond nemìl vidìt?

:40:29
- Proè, ne... Proboha, ano!
- Co?

:40:34
Vyprávìl mi o Jižní Africe.
Je to tam nebezpeèné.

:40:39
Je tam plno hadù zvaných hroznýš.
Hroznýš dokáže ulovit kozu

:40:46
a zabít ji tak,
že ji umaèká k smrti.

:40:49
- Jdi k vìci.
- To je vše.

:40:52
Co je na tom usvìdèujícího?
:40:56
Piggie dìlal hroznýše
a já byla koza.


náhled.
hledat.