Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:44:03
- Jste zlodìj?
- Proboha, ne!

:44:06
Zamkli mì.
Èekala jsem na pøítele.

:44:08
- Proè jste mu nezavolala?
- Na to jsem nepomyslela.

:44:13
- Jste-li zlodìj a pomohu vám...
- Prosím, pomozte, než nìkdo pøijde.

:44:18
Pøemýšlím. Dobøe.
Pomohu vám ze dvou dùvodù.

:44:23
Na dùvody nehleïte.
:44:26
První je, že jsem moc mladý,
abych šel do vìzení.

:44:29
A druhý je, že máte velkou
animální pøitažlivost.

:44:36
Podívejte, nìkdo jde.
:44:42
- Co budu dìlat?
- Dejte si to kolem krku.

:44:54
Dobrý veèer.
:44:56
Co tady dìláte?
:45:00
Chtìla jsem vidìt ten výhled.
:45:03
Cítíte se dobøe, drahá?
:45:06
Ano, mockrát díky.
Ale musela jsem se nachladit.

:45:10
- Co si dát kapku sherry?
- Já nemohu.

:45:14
- Sherry je nejlepší na nachlazení.
- Já nemohu.

:45:19
Vypadáte pobledlá.
Zmìøím vám puls.

:45:22
Ne, ne, prosím...
:45:23
Není dùvod dìlat povyk, drahá.
Je to èistì lékaøské.

:45:28
- Teplotu rozhodnì nemáte.
- Jsem v poøádku, je mi fajn.

:45:32
- Taková malá ruka.
- Dejte ji zpìt.

:45:35
Tak rozkošná, drobná
a jak umí upoutat lidské srdce.

:45:41
- Pøestaòte!
- Prosím?

:45:46
- Myslím, že laryngitida.
- Bez pochyby.

:45:49
- Potøebuji sherry. Donesete mi?
- Poletím na køídlech Merkura.

:45:54
- Hlavnì rychle.
- Dobøe, drahá.


náhled.
hledat.