Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:45:00
Chtìla jsem vidìt ten výhled.
:45:03
Cítíte se dobøe, drahá?
:45:06
Ano, mockrát díky.
Ale musela jsem se nachladit.

:45:10
- Co si dát kapku sherry?
- Já nemohu.

:45:14
- Sherry je nejlepší na nachlazení.
- Já nemohu.

:45:19
Vypadáte pobledlá.
Zmìøím vám puls.

:45:22
Ne, ne, prosím...
:45:23
Není dùvod dìlat povyk, drahá.
Je to èistì lékaøské.

:45:28
- Teplotu rozhodnì nemáte.
- Jsem v poøádku, je mi fajn.

:45:32
- Taková malá ruka.
- Dejte ji zpìt.

:45:35
Tak rozkošná, drobná
a jak umí upoutat lidské srdce.

:45:41
- Pøestaòte!
- Prosím?

:45:46
- Myslím, že laryngitida.
- Bez pochyby.

:45:49
- Potøebuji sherry. Donesete mi?
- Poletím na køídlech Merkura.

:45:54
- Hlavnì rychle.
- Dobøe, drahá.

:46:02
Jak mùžete vystát toho starého vlka?
Jeho úmysly nejsou poèestné.

:46:06
Proboha,
dostaòte mì odsud!

:46:15
Pomozte mi ven.
:46:19
Jsi pohmoždìná?
Malone byl celou dobu se mnou.

:46:23
- Pan Spofford mì tahal moc neopatrnì.
- To nevadí. Mᚠty fotky?

:46:30
- Nebyly tam.
- Urèitì?

:46:32
Dívala jsem se všude.
I v obchodì, kde je vyvolávají.

:46:36
- Pak je musí mít v kapse.
- To musí, zatracenì!

:46:41
Neschoval by je,
kdyby vìdìl, že o nìm víme.

:46:45
Objednej veèeøi pro tøi
do naší kajuty a pøines nìjaké pití.

:46:50
Budeme tam za 10 minut.
:46:52
Pokud mu neprohledáme kapsy,
nejsme opravdové ženy.

:46:56
Všechno pøipravím.

náhled.
hledat.