Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:46:02
Jak mùžete vystát toho starého vlka?
Jeho úmysly nejsou poèestné.

:46:06
Proboha,
dostaòte mì odsud!

:46:15
Pomozte mi ven.
:46:19
Jsi pohmoždìná?
Malone byl celou dobu se mnou.

:46:23
- Pan Spofford mì tahal moc neopatrnì.
- To nevadí. Mᚠty fotky?

:46:30
- Nebyly tam.
- Urèitì?

:46:32
Dívala jsem se všude.
I v obchodì, kde je vyvolávají.

:46:36
- Pak je musí mít v kapse.
- To musí, zatracenì!

:46:41
Neschoval by je,
kdyby vìdìl, že o nìm víme.

:46:45
Objednej veèeøi pro tøi
do naší kajuty a pøines nìjaké pití.

:46:50
Budeme tam za 10 minut.
:46:52
Pokud mu neprohledáme kapsy,
nejsme opravdové ženy.

:46:56
Všechno pøipravím.
:47:10
Bude tady za minutku.
Je pití pøipraveno?

:47:14
Témìø.
:47:16
Je tu jako v troubì.
Vypnu topení.

:47:19
Nech to být.
:47:21
Ale je tu horko, proè...
:47:24
Aha, kvùli nìmu.
Víš, obèas mnì tvùj mozek udivuje.

:47:28
Díky. Budeme mít jen vodu s hoøkou,
tak nemìj žádné poznámky.

:47:34
Co to dìláš?
:47:36
Tahle je jeho.
Budou tøi prášky na spaní staèit?

:47:40
Tøi staèí. To je dost silné.
:47:43
Když se nìco dìlá,
má se to dìlat poøádnì.

:47:47
Už je tu.
:47:52
- Pojï dál.
- Tady mᚠcigarety.

:47:55
- Dobrý den, sleèno Leeová.
- Pøipravila jsem koktejly.

:47:59
- Udìlej si pohodlí.
- Je tu horko. Snad 40 stupòù.


náhled.
hledat.