Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:47:10
Bude tady za minutku.
Je pití pøipraveno?

:47:14
Témìø.
:47:16
Je tu jako v troubì.
Vypnu topení.

:47:19
Nech to být.
:47:21
Ale je tu horko, proè...
:47:24
Aha, kvùli nìmu.
Víš, obèas mnì tvùj mozek udivuje.

:47:28
Díky. Budeme mít jen vodu s hoøkou,
tak nemìj žádné poznámky.

:47:34
Co to dìláš?
:47:36
Tahle je jeho.
Budou tøi prášky na spaní staèit?

:47:40
Tøi staèí. To je dost silné.
:47:43
Když se nìco dìlá,
má se to dìlat poøádnì.

:47:47
Už je tu.
:47:52
- Pojï dál.
- Tady mᚠcigarety.

:47:55
- Dobrý den, sleèno Leeová.
- Pøipravila jsem koktejly.

:47:59
- Udìlej si pohodlí.
- Je tu horko. Snad 40 stupòù.

:48:03
Ona má strach, že se nachladí.
:48:06
Pokouší se o mì laryngitida.
Tady, specialita podniku.

:48:10
- To je ale koktejl.
- Je velmi jemný. Pronesme pøípitek:

:48:16
Byl jednou muž jménem Sidney
A ten si propil ledviny

:48:20
Chøadly a scvrkávaly se
Ale on stále jen napájel se

:48:23
Ale bavil se, nebo ne?
:48:26
- To je dobré.
- Znám jiný. Na ex.

:48:39
Vypadá, že vybouchne.
:48:42
- Co jste to namíchaly? Co to bylo?
- Skotskou, vodku, brandy a gin.

:48:47
Tady, zkus tohle.
:48:55
- To nebyla voda!
- Ne, èistá vodka.

:48:58
Dᚠsi ještì? Co se dìje?
Necítíš se dobøe?


náhled.
hledat.