Gentlemen Prefer Blondes
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:50:00
- Vysuším je fénem.
- Pùjdu se pøevléknout.

:50:03
- Nebuï hloupý. Nachladíš se.
- Ne, ne! Podívejte...

:50:07
Nenachladím se!
Co je tohle za oslavu?

:50:14
Jdete vèas.
Pøines mu nìco.

:50:17
Pan Malone se necítí dobøe.
Radìji si bìž lehnout.

:50:21
- Cítím se, jako bych ležel mìsíc.
- Vem si tohle na sebe.

:50:27
Francois ti pomùže.
:50:29
To není fér. Dvì na jednoho,
seberou èlovìku kalhoty...

:50:39
- Není to tu.
- Musí.

:50:44
Mám to! Mám to!
:50:48
Tady. 2,20 dolarù.
Vaše negativy a fotografie.

:50:53
A øekl bych slovy svých
krajanù: "Ó, la, la!"

:50:58
- Dìkuji.
- Není zaè.

:51:00
Dobrý den. Vzpomínáte?
:51:02
Ano. Jste jeden
z tìch olympionikù.

:51:05
Jsem jen nejlepší z týmu.
:51:08
Mìl byste se za to chlubení stydìt.
Ne, už nic neøíkejte.

:51:15
To je ta nejopovážlivìjší nestoudnost,
s jakou jsem se setkal.

:51:21
Fotografovat nevinné lidi!
To je narušování soukromí.

:51:27
Kdyby to otiskly noviny,
vaše žena by to dobøe nechápala.

:51:32
Radìji se posadím.
Urèitì jich není více?

:51:38
Jistì, Piggie. Cítíte se lépe?
:51:41
Jste malý andìl,
vy ani nevíte,

:51:44
že urèité typy dívek
by tohle zneužily.

:51:48
Musela by to být hrozná dívka,
aby byla zlá

:51:51
na tak milého, inteligentního
a laskavého muže.

:51:55
Drahá, dovolte mi udìlat nìco,
abych projevil svùj vdìk.

:51:59
- Samozøejmì!
- Smím vám políbit ruku?


náhled.
hledat.